Tomo New Beetle Topless Bug (tomolupus) TT 1/8 Thermique Tomo